Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν”. Το www.wana.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οποιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Το www.wana.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μπορεί να προσπελάσετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το www.wana.gr ενστερνίζεται ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Επιπλέον, εξαρτάται από σας να πάρετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο από ιούς, παράσιτα, δούρειους ίππους και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Μπορείτε και πρέπει εφόσον εντοπίσετε τέτοιο σφάλμα να μας ενημερώσετε για την γρήγορη και έγκυρη διόρθωσή τους.