A. Νόμοι που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα


1. Συνταγμα της Ελλάδας (Αρθρο 5α.παρ.2)

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Νόμος 3431

Αναφέρεται : Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δί κτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδι οερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιού νται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη.

2. ΦΕΚ 399/3-4-2006

Για την ζώνη των 2.4 Ghz, σελίδα 48 – 4924 & σελίδα 49 – 4925 (Παράγραφος Ε44 α & β).

α. Η ζώνη συχνοτήτων 2400−2483,5 MHz, διατίθεται για τη λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), για την ανίχνευση κινήσεων και συναγερμική ειδοποίηση και οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 44/2002, τις Αποφάσεις ERC/DEC (01) 07 και ERC/DEC (01) 08, και τη Σύσταση ERC/REC 70−03.

β. Οι συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN), για την ανίχνευση κινήσεων και συναγερμική ειδοποίηση εξαιρούνται από ατομική αδειοδότηση.

3. ΦΕΚ 739/20-6-2006

Σελίδες 7 και μετά για το φάσμα του 802.11a

4. Εγκύκλιος της ΕΕΤΤ

Την εξαίρεση από την υποχρέωση αδειοδότησης των ειδικών κεραιών εξωτερικού χώρου που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν υπηρεσίες Wi-Fi αποφάσισε πρόσφατα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Πρόκειται για τις μικρές κεραίες που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών -γνωστά ως WLAN- που κάνουν χρήση του ελεύθερου φάσματος στις ζώνες συχνοτήτων 2,4 και 5,4 Ghz, κυρίως για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet.

Δίκτυα Wi-Fi είναι ήδη εγκατεστημένα σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.ά. Μέσω των συγκεκριμένων δικτύων, οι μετακινούμενοι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται ασύρματα στο Internet σε υψηλές ταχύτητες. Για τη σύνδεση είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής κάρτας που τοποθετείται στον υπολογιστή και η ύπαρξη δικτύου Wi-Fi κοντά στο σημείο που βρίσκεται ο χρήστης.

Η Απόφαση αναμένεται να διευκολύνει φορείς και επιχειρήσεις στην παροχή γρήγορων ασύρματων συνδέσεων Internet, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Επίσης, θα ενισχύσει περαιτέρω την εξάπλωση των συγκεκριμένων δικτύων υπολογιστών, συμβάλλοντας στην προώθηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet, δεδομένου ότι τα δίκτυα αυτά προσφέρουν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης.

Σημειώνεται ότι η εκπεμπόμενη ισχύς από τις κεραίες των δικτύων Wi-Fi είναι μικρότερη από 1 Watt και συνεπώς πολύ κατώτερη των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η Απόφαση θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύνταγμα της Ελλάδας – Νόμος 3431 άρθρο 5α παράγραφος 2
ΦΕΚ 739/20.06.2006
ΦΕΚ Α 399/03.04.2006
ΕΕΤΤ – Εξαίρεση της υποχρέωσης αδειοδότησης των ειδικών κεραιών WiFi
EETT – Έντυπο “Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία”
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Επιπτώσεις Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών (WiFi) στην δημόσια υγεία

Β. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα


1. Υποχρεώσεις

Με σειρά εγκυρότητας από το σημαντικότερο στο λιγότερο σημαντικό:

 • Σύνταγμα.
 • Νόμοι του κράτους (Προεδρικά διατάγματα , Υπουργικές αποφάσεις και Νόμοι καθώς Εγκύκλιοι που έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ).
 • Εγγύκλιοι οργανισμών (Εγκύκλιοι ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, Πολεοδομικός κώδικας κα).
 • Τήρηση του καταστατικού της πολυκατοικίας.

2. Σύνοψη των υποχρεώσεων

 • Ο ασύρματος εξοπλισμός πρέπει να φέρει το σήμα CE , να είναι πιστοποιημένος δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να μην ξεπερνάμε τα όρια ισχύος στην συχνότητα των 2.4 Ghz είναι τα 100 mWatt (μέγιστη επιτρεπτή EIRP 100mW ή 20dB).
 • Αν χρησιμοποιούμε κεραία στην ταράτσα , το ύψος του ιστού δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4m ή το μέγιστο οικοδομήσιμο ύψος αν κατέχουμε άδεια ραδιοερασιτέχνη (υποχρέωση προς τον πολεοδομικό κώδικα).
 • Αποστολή δήλωσης στην ΕΕΤΤ (Δεν είναι υποχρεωτική από το ΦΕΚ 739-2006).

Αν τηρούμε αυτές τις προϋποθέσεις τότε είμαστε 100% νόμιμοι και κανένας δεν μπορεί να μας ενοχλήσει.

Επίσημο διάβημα προς τον διαχειριστή της πολυκατοικίας

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που μένουμε σε πολυκατοικία , εφόσον είναι αποδεδειγμένο ότι η συχνότητα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το δίκτυο είναι 100% νόμιμος θα πρέπει να ενημερώσουμε και τον διαχειριστή τις πολυκατοικίας για το τι ακριβώς θα κάνουμε .

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που ο διαχειριστής θα αρνηθεί την τοποθέτηση κεραίας στην ταράτσα γι αυτό το σκοπό για πολλούς και διάφορους (άσχετους) λόγους . Για τέτοιες περιπτώσεις παραθέτουμε μια πιο επίσημη επιστολή προς τον διαχειριστή.

Επίσημη επιστολή προς τον διαχειριστή

3. Δικαιώματα

 • Άσυλο οικίας
  (Κανείς δεν μπαίνει στο σπίτι σας αν δεν του το επιτρέψετε)
 • Προστασία των προσωπικών σας αντικειμένων
  (Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αυτοδικήσει και να σας κατεβάσει μέρος του εξοπλισμού σας, να προκαλέσει βλάβες κ.α. – Αν το κάνει παρανομεί και άρα μπορείτε και οφείλετε για να προστατέψετε την περιουσία σας να τον καταγγείλετε στο οικείο αστυνομικό τμήμα)

*Αρχικό κείμενο από PWMN Wiki.